دستگاه اندازه گیری پروانه

دستگاه اندازه گیری پروانه برای اندازه گیری گام، گام کلی، انحناء، قطر و سایر مشخصات پروانه های شناورهای دریایی استفاده می شود. این دستگاه در دانشکده فنی منتظری مشهد و به سفارش کارفرمای بیرونی طراحی، ساخته و تحویل شده است و هم اکنون در حال ارائه خدمات می باشد.

نمای کلی دستگاه