برنامه کوهنوردی چمن ۲

این برنامه در یک هوای پر باد در اواخیر پاییز اجرا شد .

قله شیرباد از فراز چمن 1
قله شیرباد از فراز چمن ۱

 

افق از فراز چمن 1
افق از فراز چمن ۱