برنامه کوهنوردی شیرباد

قله شیرباد یکی از قلل مرتفع خراسان رضوی است که برای صعود به آن دو مسیر معمول از سد دولت آباد و یا روستای زشک وجود دارد. صعود به قله شیرباد همیشه چالش برانگیز است به ویژه در فصل زمستان که سردی هوا و بادهای شدید اغلب مانع دستیابی راحت به قله می شوند. این برنامه که ۱۷-۱۸ اسفند ۹۶ اجرا شد، به علت باد بسیار شدید که در تمام طول مسیر و شبمانی در جانپناه حاکم بود، منجر به صعود به قله نگردید. گروه سه نفره پس از شب مانی در جانپناه مجددا با باد بسیار شدید روبرو شده و از صعود به قله منصرف شدند.

نمایی از قله شیرباد از سکوی جانپناه

طلوع خورشید از نمای جانپناه

قله شیرباد: قله دورتر