برنامه طبیعت گردی قله شیر باد به چشمه سبز

این برنامه طبیعت گردی دو روزه با یک برنامه ریزی خوب در اواخر خرداد ۱۴۰۰ اجرا شد. مسیر پیمایش از انتهای زشک (باغ حمزه)، جانپناه شیرباد و سپس حرکت به سمت شما به سوی دره گلمکان و چشمه سبز است. بعد از قله یک چشمه (معروف به تلخ آب) در مسیر قرار دارد و سپس می توان مسیر چشمه سبز را از دره رودخانه ادامه داد که مسیر زیبا ولی پرچالش و خطرناک است.

جانپناه شیرباد
قله شیرباد
در مسیر چشمه سبز، با چوپان
خزه های دره رودخانه گلمکان
چشمه سبز از دور
تابلوی معرفی چشمه سبز