قله گاوکشان، منطقه شاهکوه

این برنامه در مرداد ماه سال ۹۷ اجرا شد. شیب صعود در این برناهمه طلقا فرسا است و در راه بازگشت هم انرژی زیادی میبرد.

مسیر صعود
مسیر صعود به قله
غروب آفتاب- شاهکوه
غروب آفتاب

 

دوراهی شاهکوه
دوراهی شاهکوه
قله گاوکشان
بر فراز قله گاوکشان