سیستم های اندازه گیری (کاردانی ساخت و تولید)

 

در این صفحه کلیه مطالب آموزشی مربوط به رشته ساخت و تولید قرار داده می شود.

قابل توجه دانشجویان محترم: نمونه سوالات درس سیستم های اندازه گیری

۹۳-۳

۹۴-۳

۹۴-۱۰

۹۵-۳

۹۵-۱۰

۹۶-۳